Draudžiamieji ženklai

6 - Draudžiamieji ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra šie:

301 Įvažiuoti draudžiama
Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą

 

302 Eismas draudžiamas
Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

 

303 Motorinio transporto eismas draudžiamas
Draudžiamas motorinių transporto priemonių eismas, išskyrus motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones

 

304 Krovininių automobilių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

 

305 Motociklų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

 

306 Traktorių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

 

307 Važiuoti su priekabomis draudžiama
Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones

 

308 Vežimų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius

 

309 Dviračių eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti dviračiais

 

310 Eiti draudžiama
Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas ženklas

 

311 Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius, kurioms numatytas specialus ženklinimas, eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, vežančiomis pavojingų krovinių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), kurioms numatytas specialus ženklinimas skiriamaisiais ženklais

 

312 Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai

 

313 Nurodyto transporto eismas draudžiamas
Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai. Šis ženklas naudojamas tik gyvenvietėse

 

314 Ribota masė
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle

 

315 Ribota ašies apkrova
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova yra didesnė už nurodytą ženkle

 

316 Ribotas aukštis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą ženkle

 

317 Ribotas plotis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) yra platesnės, negu nurodyta ženkle

 

318 Ribotas ilgis
Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu nurodyta ženkle

 

319 Ribotas atstumas
Draudžiama važiuojant paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta ženkle

 

320 Muitinė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus

 

321 Kontrolė
Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus

 

322 Sukti į dešinę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

 

323 Sukti į kairę draudžiama
Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui

 

324 Apsisukti draudžiama
Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę

 

325 Lenkti draudžiama
Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu

 

326 Lenkimo draudimo pabaiga

 

327 Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama
Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams ir savaeigėms mašinoms draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius

 

328 Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga

 

329 Ribotas greitis
Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle

 

330 Greičio ribojimo pabaiga

 

331 Naudoti garso signalą draudžiama
Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio

 

332 Sustoti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženk-linimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

 

333 Stovėti draudžiama
Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos

 

334 Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos
Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

 

335 Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis
Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos

 

336 Apribojimų pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ženklų galiojimo zona

 

337 Mopedų eismas draudžiamas
Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą

 

338 Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta sprogmenų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, eismas draudžiamas
Draudžiama vežti sprogmenų, liepsniųjų dujų ir liepsniųjų skysčių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

 

339 Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta medžiagų, galinčių užteršti vandenį, eismas draudžiamas
Draudžiama vežti medžiagų, galinčių užteršti vandenį daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

 

7 - Galiojimo zoną turinčių draudžiamųjų ženklų (319, 325, 327, 329, 331–335) draudimai galioja nuo draudžiamojo ženklo iki artimiausios sankryžos už draudžiamojo ženklo, o gyvenvietėse, kai nėra sankryžos, – iki gyvenvietės pabaigos. Draudžiamųjų ženklų galiojimas nesibaigia ties išvažiavimu iš šalia esančios teritorijos, taip pat ties lauko, miško ir kitais šalutiniais keliais, kuriuose nėra pirmumo ženklų.

8 - Draudžiamųjų ženklų galiojimo zona gali būti sumažinta naudojant po jais galiojimo zonos ilgį ir kryptį nurodančias lenteles arba pastačius kelio ženklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus.

9 - Pastatytas prieš gyvenvietę, pažymėtą 550 nurodomuoju ženklu „Gyvenvietės pradžia“, 329 draudžiamasis ženklas „Ribotas greitis“ galioja iki šio ženklo, tačiau 329 draudžiamojo ženklo galiojimo zona gali būti sumažinta pastačius kitą 329 draudžiamąjį ženklą su kitokiu leidžiamu važiavimo greičiu.