Nurodomieji ženklai

11 - Nurodomieji ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:

501 Automagistralė
Kelias, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka

 

502 Automagistralės pabaiga
Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga

 

503 Vienpusis eismas
Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi

 

504 Vienpusio eismo pabaiga

 

505 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

 

506 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią
Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį

 

507 Eismo kryptys sankryžoje
Nurodo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės juostos leidžiama ir apsisukti

 

508 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai
Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

 

509 Eismo kryptis sankryžoje į dešinę
Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

 

510 Eismo kryptis sankryžoje į kairę
Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostos

 

511 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę
Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos juostosEismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę

 

512 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę
Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę

 

513 Juostos pradžia iš dešinės
Papildoma juosta įkalnėje arba stabdymo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į stabdymo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą juostą

 

514 Juostos pradžia iš kairės
Papildomos juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir juostų važiuoti ta kryptimi skaičius

 

515 Dešinės juostos pabaiga
Papildomos juostos įkalnėje arba greitėjimo juostos pabaiga

 

516 Kairės juostos pabaiga
Juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga

 

517 Eismo kryptys juostose
Nurodo eismo kryptis juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

 

518 Eismo kryptys juostose
Nurodo eismo kryptis juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

 

519 Eismo kryptys juostose
Nurodo eismo kryptis juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi

 

520 Eismo kryptys ir apribojimai
Ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo ženklo reikalavimai galioja ta juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos

 

521 Juostos pradžia ir apribojimai
Transporto priemonės, kurioms galioja ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią juostą

 

522 Eismas juostose
Nurodo, kad kraštinė juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos

 

523 Juosta maršrutiniam transportui
Nurodo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas

 

524 Kelias su juosta maršrutiniam transportui
Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta juosta prieš transporto priemonių srautą

 

525 Įvažiavimas į kelią su juosta maršrutiniam transportui
Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

 

526 Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią
Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią

 

527 Apsisukimo vieta
Apsisukimo ne sankryžoje vieta

 

528 Stovėjimo vieta
Transporto priemonių stovėjimo vieta

 

529 Stovėjimo ribotą laiką vieta
Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta

 

530 Stovėjimo nurodytu laiku vieta
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku

 

531 Rezervuota stovėjimo vieta
Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)

 

532 Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas
Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu

 

533 Pėsčiųjų perėja
Perėjimo per kelią vieta

 

534 Pėsčiųjų perėja
Perėjimo per kelią vieta

 

535 Požeminė pėsčiųjų perėja

 

536 Požeminė pėsčiųjų perėja

 

537 Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

538 Pėsčiųjų perėja virš kelio

 

539 Rekomenduojamas greitis
Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože

 

540 Zona, kurioje draudžiama stovėti
Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas

 

541 Stovėjimo zona
Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

 

542 Riboto greičio zona
Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku

 

543 Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 540 ženklo reikalavimai

 

544 Stovėjimo zonos pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 541 ženklo reikalavimai

 

545 Riboto greičio zonos pabaiga
Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 542 ženklo reikalavimai

 

546 Tunelis
Už ženklo (kad ir kaip būtų apšviestas tunelis) motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo įjungti artimąsias šviesas. Draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį

 

547 Tunelio pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja 546 ženklo reikalavimai

 

548 Stotelė
Maršrutinio transporto sustojimo vieta

 

549 Taksi stotelė
Lengvųjų taksi stovėjimo vieta

 

550 Gyvenvietės pradžia
Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai, pavadinimas ir pradžia

 

551 Gyvenvietės pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai. Viršuje gali būti nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos

 

552 Gyvenamoji zona
Už ženklo esančioje teritorijoje galioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose

 

553 Gyvenamosios zonos pabaiga
Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys šių taisyklių reikalavimai

 

554 „Stop“ linija
Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui

 

555 Automobiliams skirtas kelias
Kelias, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka

 

556 Automobiliams skirto kelio pabaiga
Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga

 

557 Iškili saugumo salelė
Kelyje įrengta iškili saugumo salelė